Informacje podstawowe

Opracowanie mapy akustycznej wynika z zapisu art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zgodnie z którym „Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również z zapisów Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/49/WE.

Mapa akustyczna dla ZDW Gdańsk powstała w 2016r. i prezentuje stan akustyczny wokół dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów na rok, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r. Opracowanie jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Zakładka WYNIKI zawiera część opisową, natomiast część graficzna znajduje się w zakładce MAPA AKUSTYCZNA.

Wykonana mapa akustyczna dla dróg wojewódzkich jest niezbędnym elementem służącym do opracowania i uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Prezentowane mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.

Mapy akustyczne sporządza się co 5 lat.


Słownik terminów specjalistycznych

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna przedstawia, w kategoriach wskaźnika hałasu, danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia odnośnej obowiązującej wartości granicznej, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu pewnej wartości wskaźnika hałasu na pewnym obszarze.

Hałas

Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia hałas jest uznawany za ważny czynnik decydujący o jakości środowiska.

Częstotliwość (f ):

Odnosi się do zjawisk okresowych lub występujących cyklicznie, takich jak fala dźwiękowa. Częstotliwość takiego zjawiska określa ile razy powtarza się ono w ciągu jednej sekundy. Jednostką częstotliwości jest Hertz (Hz) odpowiadający 1 cyklowi na sekundę.

Dźwięk

Fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 kHz. Drgania o mniejszej częstotliwości to infradźwięki, a o wyższej ultradźwięki. Najłatwiej słyszalne są dźwięki o częstotliwości ok. 3-4 kHz. Fizycznymi aspektami dźwięków są: jego widmo, natężenie, długość trwania dźwięku i zmiany w czasie.

SKALA DŹWIĘKU W ODNIESIENIU DO JEGO ŹRÓDŁA

Decybel (dB)

Termin oznaczający stosunek dwóch wartości, z których pierwsza jest poziomem dźwięku mierzonego, a druga poziomem odniesienia. Poziom odniesienia w przybliżeniu odpowiada najcichszemu dźwiękowi możliwemu do wykrycia przez ucho ludzkie. Im wyższy jest poziom dźwięku wyrażony w dB, tym głośniejszy jest sam dźwięk. Można przyjąć, że zmiana o 2 dB jest ledwo zauważalna, zmianę o 5 dB słychać wyraźnie, zaś różnica 10 dB oznacza dźwięk dwukrotnie głośniejszy.

Fon

Jednostka poziomu głośności dźwięku wyrażona w skali decybeli, 1 fon odpowiada poziomowi głośności dźwięku o częstotliwości równej 1 kHz i o poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (1 fon = 1 dB, przy 1 kHz). Dźwięki o tej samej liczbie fonów wywołują to samo wrażenie głośności, ale nie muszą być to dźwięki identyczne w sensie barwy (np. o różnych częstotliwościach). W odróżnieniu od jednostki son (1 son = 40 fon dla 1 kHz), która jest jednostką liniową głośności, fony nie podlegają arytmetycznemu sumowaniu przy obliczaniu całkowitego poziomu głośności kilku jednoczesnych dźwięków. Poniżej przedstawiono tzw. krzywe jednakowej głośności (izofony) "normalnego" ucha wg. Fletchera i Munsona. Wartości fonów są oznaczone na niebiesko. Krzywa 0 fonów łączy punkty odpowiadające początkowi wrażenia słuchowego dla pasma słyszalnego i nosi nazwę krzywej progowej. Odpowiada jej 0 dB dla tonu 1 kHz. Krzywa 120 fonów (krzywa progu bólu) łączy punkty, w których odczuwany jest ból w ludzkim narządzie słuchu. W celu oceny narażenia człowieka na hałas wprowadzono krzywe korekcyjne, które przybliżają czułość ludzkiego ucha do skali energii niesionej przez dźwięk. Krzywe korekcyjne oznaczone są literami A, B, C i D. Powszechnie stosuje się skalę A, która dosyć dobrze odwzorowuje czułość ucha dla niskich częstotliwości. Głośność dźwięku w tej skali oznacza się jako dB(A).

Rysunek 1 - Wykres zależności głośności od częstotliwości

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne definiuje się jako różnicę pomiędzy chwilowym ciśnieniem powietrza a ciśnieniem atmosferycznym:

pak = p(t) – patm

gdzie: p(t) jest chwilową wartością ciśnienia powietrza, natomiast patm - jest ciśnieniem atmosferycznym (zakłada się, że zmiany ciśnienia atmosferycznego są dużo wolniejsze od chwilowych zmian ciśnienia powietrza). Wartość p(t) zmienia się w granicach: 10-5Pa - dla dźwięków cichych do 102Pa – dla dźwięków głośnych.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego definiuje się jako:

Poziom ciśnienia akustycznego równy jest 0 dB, gdy średni kwadrat ciśnienia akustycznego równy jest ciśnieniu odniesienia. Dla zerowej wartości średniego kwadratu ciśnienia poziom wynosi -∞, co wynika bezpośrednio z definicji logarytmu.

Krzywa korekcyjna A

Krzywa korekcyjna A jest odwróconą krzywą izofoniczną dla 40 fonów i stosuje się ją, aby uwzględnić właściwości ucha ludzkiego (człowiek najlepiej słyszy w zakresie średnich częstotliwości, natomiast najgorzej dla niskich i wysokich). Definiuje się ją przez poprawki (w pasmach tercjowych). Wygląd krzywej korekcyjnej jest przedstawiony poniżej.

Rysunek 2 - Krzywa korekcji

Poziom dźwięku

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według jednej z trzech charakterystyk częstotliwościowych: A, C lub Z (nazywana również LIN) i uśredniony według jednej z dwóch wykładniczych charakterystyk czasowych: F (Fast = szybka = 125 ms) lub S (Slow = wolna = 1 s). Do oznaczania poziomu dźwięku stosuje się odpowiednio następujące symbole:

LAF, LCF, LZF, LAS, LCS, LZS;

Pierwsza litera w indeksie dolnym oznacza rodzaj charakterystyki częstotliwościowej, a druga charakterystyki czasowej.

Poziom ekspozycji hałasu

Poziom ekspozycji hałasu jest wielkością, która charakteryzuje pojedyncze wydarzenie akustyczne (np. przejazd samochodu). Wielkość tą definiuje się jako:

natomiast Eo jest tzw. ekspozycją progową. Czasy t1 i t2 określają czas trwania wydarzenia akustycznego.

Poziom dźwięku A

Poziom dźwięku A definiuje się jako:

Równoważny poziom dźwięku A

Definicja równoważnego poziomu dźwięku jest następująca:

Poziom równoważny jest powszechnie stosowany w większości krajów świata do oceny jakości akustycznej środowiska. Najczęściej jest on mierzony z zastosowaniem charakterystyki korekcyjnej A. Tak przeprowadzony pomiar dźwięku (hałasu) oznaczany jest symbolem LAeq i podawany w dB. W skrócie: jest to taki zastępczy stały poziom dźwięku w czasie T, skorygowany wg charakterystyki częstotliwościowej A, który powoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny dźwięk w tym samym czasie (patrz definicja LAeqD i LAeqN). Równoważny poziom dźwięku określa uśrednianie w czasie zmiennego ciśnienia akustycznego.

Mapa imisyjna

Mapa (rzeczywistego) rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez źródło.

Mapa emisyjna

Mapa rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez źródło liczona na wysokości 0 m nie uwzględniająca ukształtowania terenu, budynków, tłumienności gruntu oraz innych obiektów stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej.

Mapa wrażliwości hałasowej obszarów

Mapa przestawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Mapa zagrożeń hałasowych

Mapa przedstawiająca przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku zwana czasem mapą konfliktów lub mapą różnicową. Mapę terenów zagrożonych hałasem należy sporządzać dla każdego ze źródeł oddzielnie.

Wskaźnik M

Zdefiniowany jest następująco:

Mapa wskaźnika M

Mapa przedstawiająca rozkład wskaźnika M. Zgodnie z § 7.1. pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem ( Dz.U. Nr 179 poz. 1498) - kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej.

Wskaźnik LDWN

Wskaźnik długookresowy wyrażony średnim poziomem dźwięku A w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 220:0 do godz. 6:00):

gdzie:

LD - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów dziennych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00,

LW - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów wieczornych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00,

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany, zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00.

Obszar cichy w aglomeracji

Obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN.

Wyniki MAPY AKUSTYCZNEJ

1. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie.

Zakresem niniejszego opracowania objętych zostało 30 odcinków dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego, po których w ciągu roku przejeżdża ponad 3 mln pojazdów.

Zestawienie odcinków objętych mapą akustyczną

 • DW 203 - USTKA /GR.M./-USTKA /DK21/
 • DW 206 - MIASTKO /GR.M./-MIASTKO /DK20/
 • DW 211 - MIECHUCINO-KARTUZY /GR.M./
 • DW 211 - KARTUZY /GR.M./-KARTUZY /DW228/
 • DW 211 - KARTUZY /DW228/-KARTUZY /DW224/
 • DW 211 - KARTUZY /DW224/-KARTUZY /DW224/
 • DW 211 - KARTUZY /DW224/-ŻUKOWO /DK20/
 • DW 212 - BYTÓW /DK20/-LIPNICA
 • DW 214 - LĘBORK /GR.M./-LĘBORK /DK6/
 • DW 214 - LĘBORK /DK6/-LĘBORK /GR.M./
 • DW 214 - OSOWO-PUZDROWO
 • DW 216 - REDA /DK6/-REDA /GR.M./
 • DW 216 - REDA /GR.M./-PUCK /GR.M./
 • DW 216 - PUCK /GR.M./-PUCK /GR.M./
 • DW 216 - PUCK /GR.M./-WŁADYSŁAWOWO /GR.M./
 • DW 216 - WŁADYSŁAWOWO /GR.M./-WŁADYSŁAWOWO /DW215/
 • DW 218 - GDAŃSK/GR.MIASTA/-CHWASZCZYNO
 • DW 221 - GDAŃSK/GR.MIASTA/-KOLBUDY
 • DW 222 - GDAŃSK/GR.MIASTA/-GODZISZEWO
 • DW 222 - STAROGARD GD./GR.M./-STAROGARD GD /DK22/
 • DW 222 - STAROGARD GD /DK22/-STAROGARD GD./GR.M./
 • DW 224 - PRZODKOWO-KARTUZY /GR.M./
 • DW 224 - KARTUZY /SKRZYZOWANIE Z DK211/-KARTUZY /GR.M./
 • DW 224 - KARTUZY /GR.M./-EGIERTOWO
 • DW 224 - TCZEW /GR.MIASTA/-TCZEW /DK91/
 • DW 226 - DK 7-PRZEJAZDOWO DW 501
 • DW 228 - BYTÓW /DW212/-SULĘCZYNO
 • DW 228 - KARTUZY /GR.M./-KARTUZY /DW211/
 • DW 501 - GR. M. GDAŃSK-DW 226
 • DW 515 - MALBORK /DK22/-MALBORK /GR.M./

2. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu.

Zakresem niniejszego opracowania objętych zostało 30 odcinków dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego, po których w ciągu roku przejeżdża ponad 3 mln pojazdów. Parametry ruchu kompletowane były z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł danych. Podstawowy zestaw danych o natężeniach ruchu to generalny pomiar ruchu drogowego wykonany w 2015 r. przez GDDKiA, uzupełniony o pomiary akustyczne wykonane w 2016 r. przez Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o..

Ostatecznie przy obliczeniach akustycznych uwzględniono:

 • 1481 elementów sieci drogowej, o łącznej długości ok. 138 km,
 • 33398 budynków o zróżnicowanych funkcjach,
 • 1123 obszarów leśnych, parkowych i zadrzewień,
 • 4189 pozostałych elementów powierzchniowych mających wpływ na propagację dźwięku,
 • 2619 terenów o określonych wartościach dopuszczalnych hałasu,
 • Numeryczny model terenu z warstwicami co 5m.

3. Informacja o aktualnych poziomach dopuszczalnych hałasu.

Na terenie Województwa Pomorskiego zidentyfikowano tereny podlegające ochronie akustycznej. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej. Poszczególnym terenom został przypisany odpowiedni poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego od dróg, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Lp. Rodzaj terenuDopuszczalny długookresowy średni
poziom dźwięku A w dB
Drogi
LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
1. a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
5045
2. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
6459
3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
6859
4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców *
7065
* Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

6. Podsumowanie

Największe średniodobowe natężenie ruchu obserwuje się na następujących odcinkach dróg wojewódzkich nr: 216, 211, 214, 218, 221, 501 oraz 224, natomiast głównymi źródłami hałasu na terenach mieszkaniowych na terenie województwa pomorskiego są drogi nr: 211, 214 oraz 222. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że zagrożenie hałasem na terenie województwa pomorskiego nie jest alarmujące. Wykonane mapy akustyczne wskazują, że stan środowiska określony wskaźnikiem LDWN jako niedobry (przekroczenia do 10 dB), występuje na obszarze zaledwie 0,66 km2 (0,67 dla wskaźnika LN), przy czym nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB. Liczba mieszkańców województwa pomorskiego, doświadczających możliwych uciążliwości związanych z hałasem określonym wskaźnikiem LDWN pochodzącym od dróg wojewódzkich wynosi 2587 osób, co stanowi 0,11% wszystkich mieszkańców województwa. Natomiast dla hałasu wyrażonego wskaźnikiem liczba ta wynosi 5020 osób i stanowi 0,002%. W stosunku do poprzedniej mapy akustycznej z 2013 roku prawie dwukrotnie zmniejszyło się narażenie mieszkańców na ponadnormatywny hałas w przedziałach przekroczeń 0-5 dB dla wskaźnika LDWN oraz LN. Drastycznie zmniejszyła się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w przedziale przekroczeń 5-10 dB dla obu wskaźników (pojedyncze budynki). Obecnie nie notuje się przekroczeń powyżej 10 dB na terenach mieszkaniowych oraz dla obiektów służby zdrowia lub nauki.

Podstawy prawne

 1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 216, poz. 1414)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.z 2014r., poz. 112)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340)
Program ochrony środowiska przed hałasem

W dniu 26.01.2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę NR 48/V/15 w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 - 2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

Program powstał w oparciu o dokumentację pod nazwą "Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 - 2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN", opracowaną przez firmę Janusz Piechowicz SoundProf, na podstawie umowy nr 144/UM/DROŚ/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. z Województwem Pomorskim

Działania określone w programach ochrony środowiska przed hałasem mają na celu osiągnięcie standardów jakości środowiska w zakresie ochrony akustycznej na omawianych terenach tj. obniżenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego zgodnie z art. 113 cytowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zadania naprawcze określone w Programie powinny być uwzględnione w planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Jest to działanie konieczne ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców zamieszkujących tereny przy największych arteriach komunikacyjnych województwa pomorskiego, a także, aby określić kierunki działań w planowaniu przestrzennym, które pozwolą na ograniczanie negatywnego oddziaływania akustycznego tych obiektów w dalszej perspektywie.

Aktualny Program ochrony środowiska przed hałasem powstał w opraciu o mapę akustyczną wykonaną w 2011 roku.

Treść programu mozna znaleźć pod linkiem:

Tekst uchwały oraz Programu

Kontakt

Jednostka odpowiedzialna za realizację mapy:


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
UUl. Mostowa 11 A
80-778 Gdańsk
sekretariat[at]zdwgdansk.pl

Tel. (58) 32-64-997
Fax. (58) 32-64-999


Wykonawca:


Internoise Marek Jucewicz
ul. Witkiewicza 1a
80-319 Gdańsk
biuro[at]internoise.pl

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis .